“Phạm trù triết học” là gì?

Khi học triết  học Mác – Lênin, chúng ta không thể không đặt câu hỏi Phạm trù triết học là gì? Dưới đây sẽ là định nghĩa của triết học Mác – Lênin về phạm…