Theo triết học Mác – Lênin, nhận thức không phải là sự phản ánh thụ động, giản đơn, mà là một quá trình biện chứng. Như Lênin đã chỉ ra: “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn – đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan”.

Con đường biện chứng của quá trình nhận thức gồm hai khâu sau:

I. Khâu thứ nhất: Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng.

1. Trực quan sinh động còn gọi là nhận thức cảm tính, đây là giai đoạn đầu tiên của quá trình nhận thức.

Nó được thể hiện dưới 3 hình thức là cảm giác, tri giức và biểu tượng.

* Cảm giác:

– Đây là hình thức đầu tiên của quá trình nhận thức và là nguồn gốc của mọi hiểu biết của con người.

Cảm giác là sự phản ánh từng mặt, từng thuộc tính bên ngoài của sự vật vào các giác quan của con người. Các giác quan đó là thị giác (mắt), thính giác (tai), vị giác (lưỡi), khứu giác (mũi), xúc giác (tay, chân tiếp xúc với sự vật…).

– Sự vật hoặc hiện tượng trực tiếp tác động vào các giác quan con người thì gây nên cảm giác, như cảm giác về màu đỏ, tiếng nhạc, vị chát, mùi thơm, nước nóng…

Cảm giác là kết quả của sự tác động vật chất của sự vật vào các giác quan con người, là sự chuyển hóa năng lượng kích thích bên ngoài thành yếu tố của ý thức. Cảm giác là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.

Ta có thể công thức hóa về cảm giác như sau:

+ Cảm giác A = Hình ảnh A mắt nhìn thấy.

+ Cảm giác B = Âm thanh B tai nghe thấy.

+ Cảm giác C = Vị giác C lưỡi nhận thấy.

+ Cảm giác D = Mùi hương D mũi nhận thấy.

+ Cảm giác E = Nhiệt độ hoặc mức độ thô ráp E của đồ vật khi tay sờ vào cảm thấy.  

* Tri giác:

Đây là hình thức tổng hợp nhiều cảm giác để đem lại hình ảnh hoàn chỉnh hơn về sự vật.

Tri giác nảy sinh trên cơ sở cảm giác, là sự kết hợp các cảm giác. So với cảm giác, tri giác là hình thức cao hơn của nhận thức cảm tính; nó đem lại cho chúng ta tri thức về sự vật đầy đủ hơn, phong phú hơn.

Ta có thể công thức hóa về tri giác như sau:

+ Tri giác 1 = Cảm giác A + Cảm giác B + Cảm giác C + Cảm giác D + …

+ Tri giác 2 = Cảm giác A’ + Cảm giác B’ + Cảm giác C’ + Cảm giác D’ + …

* Biểu tượng:

– Đây là hình ảnh của sự vật được con người giữ lại trong trí nhớ.

Sự tiếp xúc trực tiếp nhiều lần với sự vật sẽ để lại trong chúng ta những ấn tượng, những hình ảnh về sự vật đó. Những ấn tượng, hình ảnh này đậm nét và sâu sắc đến mức có thể hiện lên trong ký ức của chúng ta ngay cả khi sự vật không còn ở trước mắt. Đó chính là biểu tượng.

– Trong biểu tượng chỉ giữ lại những nét chủ yếu, nổi bật nhất của sự vật do cảm giác, tri giác đem lại trước đó. Biểu tượng thường hiện ra khi có những tác nhân tác động, kích thích  đến trí nhớ con người.

Ta có thể công thức hóa về biểu tượng như sau:

Biểu tượng = Tri giác 1 + Tri giác 2 + Cảm giác X + Cảm giác Y +…

Hình thức cao nhất của biểu tượng là sự tưởng tượng.

Ở sự tưởng tượng đã mang tính chủ động, sáng tạo của con người. Tưởng tượng có vai trò rất to lớn trong hoạt động sáng tạo khoa học và sáng tạo nghệ thuật.

– Biểu tượng tuy vẫn còn mang tính chất cụ thể, sinh động của nhận thức cảm tính, song đã bắt đầu mang tính khái quát và gián tiếp. Có thể xem biểu tượng như là hình thức trung gian quá độ cần thiết để chuyển từ nhận thức cảm tính lên nhận thức lý tính.

Trên cơ sở những tài liệu do nhận thức cảm tính cung cấp, nhận thức sẽ phát triển lên một giai đoạn cao hơn, đó là nhận thức lý tính. Nhận thức lý tính còn gọi là tư duy trừu tượng.

2. Tư duy trừu tượng là giai đoạn tiếp theo và cao hơn về chất của quá trình nhận thức, nó nảy sinh trên cơ sở nhận thức cảm tính.

– Nếu chỉ bằng cảm giác, tri giác thì nhận thức của con người sẽ rất hạn chế. Bởi vì con người không thể chỉ với cảm giác, tri giác mà hiểu được những cái như độc lập, tự do, hạnh phúc, tốc độ ánh sáng, hình thái kinh tế – xã hội… Muốn hiểu được những cái phức tạp như vậy cần phải có sức mạnh của tư duy trừu tượng.

Tư duy trừu tượng là sự phản ánh khái quát và gián tiếp hiện thực khách quan.

– Tư duy phải gắn liền với ngôn ngữ, được biểu đạt thành ngôn ngữ. Ngôn ngữ là cái vỏ vật chất của tư duy.

Tư duy có tính năng động, sáng tạo, nó có thể phản ánh được những mối liên hệ bản chất, tất nhiên, bên trong của sự vật, do đó phản ánh sự vật sâu sắc hơn và đầy đủ hơn. Muốn tư duy, con người phải sử dụng các phương pháp như so sánh, phân tích và tổng hợp, khái quát hóa và trừu tượng hóa…

– Tư duy trừu tượng, hay nhận thức lý tính, được thể hiện ở các hình thức như khái niệm, phán đoán và suy lý:

* Khái niệm:

+ Khái niệm là một hình thức của tư duy trừu tượng, phản ánh những mối liên hệ và thuộc tính bản chất, phổ biến của một tập hợp các sự vật, hiện tượng nào đó, chẳng hạn cá khái niệm “xe máy”, “nhà hát”, “thể thao”, “giai cấp”…

+ Khái niệm đóng vai trò quan trọng trong tư duy khoa học.

Khái niệm là những vật liệu tạo thành ý thức, tư tưởng. Khái niệm là những phương tiện để con người tích lũy thông tin, suy nghĩ và trao đổi tri thức với nhau.

+ Khái niệm có tính chất khách quan bởi chũng phản ánh những mối liên hệ, những thuộc tính khách quan của các sự vật, hiện tượng trong thế giới. Vì vậy, khi vận dụng khái niệm, ta phải chú ý đến tính khách quan của nó. Nếu áp dụng khái niệm một cách chủ quan, tùy tiện sẽ rơi vào chiết trung và ngụy biện.

+ Nội hàm của khái niệm không phải là bất biến mà luôn vận động, phát triển. Bởi vì hiện thực khách quan luôn vận động và phát triển nên khái niệm phản ánh hiện thực đó cũng phải vận động, phát triển theo, liên hệ chuyển hóa lẫn nhau, linh hoạt, năng động.

Do đó, ta phải chú ý đến tính biện chứng, sự mềm dẻo của các khái niệm khi vận dụng chúng. Phải mài sắc, gọt giũa các khái niệm, phải bổ sung những nội dung mới cho các khái niệm đã có, thay thế các khái niệm cũ bằng khái niệm mới để phản ánh hiện thực mới, phù hợp với thực tiễn mới.

* Phán đoán:

+ Phán đoán là hình thức của tư duy trừu tượng vận dụng các khái niệm để khẳng định hoặc phủ định một thuộc tính, một mối liên hệ nào đó của hiện thực khách quan.

+ Phán đoán là hình thức liên hệ giữa các khái niệm, phản ánh mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng trong ý thức của con người. Tuy nhiên, phán đoán không phải là tổng số đơn giản những khái niệm tạo thành mà là quá trình biện chứng trong đó các khái niệm có sự liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau.

+ Phán đoán được biểu hiện dưới hình thức ngôn ngữ là các mệnh đề theo những quy tắc văn phạm nhất định.

* Suy lý:

+ Suy lý là một hình thức của tư duy trừu tượng trong đó xuất phát từ một hoặc nhiều phán đoán làm tiền đề để rút ra phán đoán mới làm kết luận.

Ví dụ: Ta có 2 phán đoán làm tiền đề: “Giấy rất dễ cháy” và “Sách làm từ dấy”. Từ 2 phán đoán này, ta đi đến phán đoán mới: “Sách rất dễ cháy”.

+ Nếu như phán đoán là sự liên hệ giữa các khái niệm, thì suy lý là sự liên hệ giữa các phán đoán. Suy lý là công cụ hùng mạnh của tư duy trừu tượng, thể hiện quá trình vận động của tư duy đi từ những cái đã biết đến nhận thức những cái chưa biết một cách gián tiếp.

Có thể nói, toàn bộ các khoa học được xây dựng trên hệ thống suy lý. Nhờ có suy lý, con người ngày càng nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về hiện thực khách quan.

+ Tuy nhiên, để phản ánh đúng hiện thực khách quan, quá trình suy lý phải xuất phát từ những tiền đề đúng và phải tuân theo những quy tắc lô-gic. Do đó, nếu ta có những tiền đề đúng và ta vận dụng một cách chính xác những quy luật của tư duy đối với những tiền đề ấy thì kết quả phù hợp với hiện thực.

3. Sự thống nhất biện chứng giữa trực quan sinh động (nhận thức cảm tính) và tư duy trừu tượng (nhận thức lý tính).

– Trực quan sinh động và tư duy trừu tượng là hai giai đoạn khác nhau về chất, có đặc điểm và vai trò khác nhau trong việc nhận thức sự vật khách quan.

Trực quan sinh động là sự phản ánh trực tiếp, cụ thể, sinh động sự vật. Còn tư duy trừu tượng là phản ánh gián tiếp, mang tính trừu tượng khái quát.

Trực quan sinh động mang lại những hình ảnh bề ngoài, chưa sâu sắc về sự vật. Còn tư duy trừu tượng phản ánh được những mối liên hệ bên trong, bản chất, phổ biến, tất yếu của sự vật. Do đó, tư duy trừu tượng phản ánh sự vật sâu sắc hơn và đầy đủ hơn.

– Trực quan sinh động và tư duy trừu tượng thống nhất biện chứng với nhau, liên hệ, tác động lẫn nhau, bổ sung, hỗ trợ cho nhau, không tách rời nhau.

Chúng cùng phản ánh thế giới vật chất, có cùng một cơ sở sinh lý duy nhất là hệ thần kinh của con người và điều cùng chịu sự chi phối của thực tiễn lịch sử – xã hội.

– Trực quan sinh động là cơ sở của tư duy trừu tượng. Không có trực quan sinh động thì không có tư duy trừu tượng. Trái lại, trực quan sinh động mà không có tư duy trừu tượng thì không thể nắm bắt được bản chất và quy luật của sự vật.

Vì vậy, cần phải phát triển trực quan sinh động lên tư duy trừu tượng; tư duy trừu tượng sẽ giúp trực quan sinh động trở nên chính xác. Trên thực tế, chúng thường diễn ra đan xen vào nhau trong quá trình nhận thức.

– Một hình thức đặc biệt của nhận thức là trực giác.

Trực giác là năng lực nắm bắt trực tiếp chân lý không cần lập luận lô-gic trước.

Trực giác có những tính chất như bỗng nhiên, bất ngờ, tính trực tiếp và tính không ý thức được. Tuy nhiên, tính bỗng nhiên, bất ngờ của trực giác không có nghĩa nó không dựa gì trên tri thức trước đó mà nó dựa trên những kinh nghiệm, những hiểu biết được tích lũy từ trước.

Trực giác là tri thức trực tiếp song có liên hệ với tri thức gián tiếp. Trực giác được môi giới bởi toàn bộ thực tiễn và nhận thức có trước của con người, bởi kinh nghiệm của quá khứ.

Tính không ý thức được của trực giác không có nghĩa nó đối lập với ý thức, với những quy luật hoạt động của lô-gic. Trực giác là kết quả hoạt động trước đó của ý thức. Trực giác là kết quả của sự dồn nén trí tuệ và tri thức dẫn đến sự “bùng nổ” bằng nhiều thao tác tư duy phát triển ở trình độ khác nhau.

Trực giác là sản phẩm của tài năng và sự say mê, sự kiên trì lao động khoa học một cách nghiêm túc.

II. Khâu thứ hai: Từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn.

– Nhận thức đến trình độ tư duy trừu tượng rồi thi ta phải quay trở về thực tiễn để kiểm tra. Chỉ có qua thực tiễn ta mới có thể xác định được nhận thức đó là đúng đắn hay sai lầm.

Mục đích của nhận thức là để định hướng cho hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động cải tạo thế giới. Đến lượt mình, hoạt động sản xuất vật chất là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.

– Quay trở về thực tiễn, nhận thức hoàn thành một chu trình biện chứng của nó. Trên cơ sở hoạt động thực tiễn, một chu trình nhận thức mới lại bắt đầu và cứ thế mãi mãi.

 

Xin mời các bạn đưa ra một vài bình luận để bài viết có thể hoàn thiện hơn.

Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn hãy để lại câu hỏi ở phần comment để mình có thể giải đáp khi thời gian cho phép nhé!

Bài cùng chủ đề:

8 thoughts on “Phân tích con đường biện chứng của quá trình nhận thức chân lý, nhận thức hiện thực khách quan”

 1. Ad có thể giúp em trả lời câu hỏi này không ạ!!
  Bạn hiểu thế nào về sự khái quát của V.I. Lênin về con đường biện chứng của quá trình nhận thức “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn- đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của nhận thức thực tại khách quan”. Cho ví dụ minh họa.
  Em xin cảm ơn.

  1. Ad xin cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
   Ở phần trả lời này, Ad sẽ trình bày theo văn nói để cho thật dễ hiểu nhé.

   – Trước tiên, Ad sẽ lấy ví dụ trước để chúng ta dễ hình dung:
   Bạn X muốn tìm hiểu về nghề chăn nuôi cá.

   + Việc đầu tiên bạn X cần làm là đến tận nhà bác Y, một hộ chăn nuôi cá thành công, để quan sát nhiều thứ: từ ao cá, cách cho cá ăn, đến các công đoạn chế biến thức ăn của cá… Giai đoạn này chính là TRỰC QUAN SINH ĐỘNG, vì bạn X đã dùng mắt, tai… để TRỰC TIẾP tìm hiểu.

   + Về đến nhà, bạn X tập hợp những ghi chép đã có ở nhà bác Y. Từ những ghi chép này, trong đầu bạn X hình thành những nhận định về nghề nuôi cá: Phải đào ao như thế này, nên cho cá ăn như thế kia, cần chú tâm ở khâu chế biến thức ăn cho cá như thế nào… Giai đoạn này chính là TƯ DUY TRỪU TƯỢNG, vì bạn X đã dùng đầu óc để TƯ DUY, suy nghĩ.

   + Sau một quá trình liên tục quan sát và tư duy tiếp theo, bạn X quyết định triển khai việc nuôi cá trên thực tế. Ban đầu, bạn X làm quy mô nhỏ thôi: Ao nhỏ, số lượng giống cá nuôi vừa phải, thức ăn do đó cũng vừa phải. Bạn X làm theo những kết luận mình đã rút ra từ hai công đoạn trên thì thấy kết quả cũng tạm được, nhưng cần điều chỉnh một số vấn đề so với các kết luận đó để cho hiệu quả hơn trên thực tế. Sau nhiều lần điều chỉnh cách làm trên thực tế, bạn X đã có mô hình chăn nuôi cá thực sự hiệu quả, sau đó cứ thế mở rộng quy mô chăn nuôi. Giai đoạn này chính là đem TƯ DUY TRỪU TƯỢNG đến THỰC TIỄN.

   Như vậy, ở ví dụ trên ta đã thấy bạn X đã “từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn” để nhận thức thấu đáo về nghề chăn nuôi cá (chân lý, hiện thực khách quan). Đó là quá trình biện chứng của nhận thức nghề chăn nuôi cá.

   – Khi bạn gặp câu hỏi “Bạn hiểu thế nào về sự khái quát của Lênin…”, thì bạn cứ trình bày đáp án theo kiểu Khâu thứ nhất, Khâu thứ hai như Ad đã trình bày trên bài viết trên nhé! Tất nhiên, bạn có thể trình bày ngắn gọn hơn, miễn sao có đủ Khâu thứ nhất, Khâu thứ hai…
   Xin hẹn gặp bạn dịp sau nhé!

  1. Chào bạn. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi nhé!
   Ta có thể rút ra một số ý nghĩa phương pháp luận như sau:
   1. Trong học tập, lao động hoặc làm việc tại các cơ quan, công ty, ta phải luôn luôn nhận thức thế giới xung quanh mình để đảm bảo hiệu quả.
   Việc nhận thức bắt đầu từ việc quan sát (trực quan sinh động). Tức là chúng ta phải có kỹ năng nhìn, lắng nghe, cảm nhận. Lắng nghe là rất quan trọng.
   Ví dụ:
   + Nghiên cứu cây lúa phải bám sát quá trình gieo mạ và tiến trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa trực tiếp trên cánh đồng, đồng thời kết hợp với những tri thức đã có về cây lúa trong những tài liệu chuyên ngành. Ta không thể nghiên cứu về cây lúa chỉ bằng việc đọc sách, báo, tài liệu.
   + Nghiên cứu về xã hội thì cũng không thể chỉ dựa vào sách, báo, tài liệu, mà cần phải có cả quá trình tiếp xúc, tìm hiểu đời sống của các giai cấp, tầng lớp, đời sống của công nhân, nhân viên văn phòng…
   2. Sau khi quan sát, lắng nghe mọi thứ xung quanh xong, ta phải biết tư duy, biết chắp nối các sự kiện, vụ việc, đặc điểm tưởng như riêng lẻ thành một chuối lô-gíc, mang tính quy luật.
   Ta cần phải đưa ra những nhận định, đánh giá của riêng ta về thực tế môi trường học tập, lao động công tác, phải phát biểu nó thành những quy luật. Đó chính là tư duy trừu tượng.
   Nếu chúng ta chỉ quan sát, lắng nghe các dữ liệu mà không đúc kết dữ liệu đó thành lô-gíc, quy luật thì kết quả nhận thức của ta rất hạn chế.
   3. Sau cùng, ta phải đem những đúc kết, nhận định, quy luật mà ta đã rút ra ứng dụng dần dần, từng bước vào thực tế.
   Ban đầu, việc ứng dụng vào thực tế có thể đem lại kết quả đúng, hoặc có thể đem lại kết quả sai.
   Nếu cho ra kết quả đúng, tức là ta đã nhận thức được chân lý, và nên ứng dụng tiếp tục các bước tiếp theo.
   Nếu kết quả sai, thì ta cần phải rà soát, chỉnh sửa lại những dữ liệu, những nhận định, đánh giá, quy luật đã đúc rút ở hai bước trên theo hướng sao cho sát với thực tế, sau đó lại ứng dụng vào thực tế cho đến bao giờ cho ra kết quả đúng thì thôi.
   Hy vọng những chia sẻ trên có thể giúp bạn ôn thi tốt hơn. Chào bạn nhé!

 2. V.I.Lênin đã khái quát con đường biện chứng của quá trình nhận thức như
  sau: "Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, và từ tư duy trừu tượng đến thực
  tiễn – đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức thực tại
  khách quan” (V.I.Lênin, Toàn tập, t. 29, Nxb Tiến bộ, M., 1981, tr.179). Từ lý
  luận nhận thức đã học trong học phần triết học Mác – Lênin, em hãy phân tích và
  làm rõ luận điểm trên. Ý nghĩa phương pháp luận được rút ra từ việc nghiên cứu
  vấn đề này.

  1. Chào bạn và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
   Bài viết ở trên của 8910X.com “Phân tích con đường biện chứng của quá trình nhận thức chân lý, nhận thức hiện thực khách quan” chính là đáp án cho câu hỏi bạn đưa ra.
   Liên quan vấn đề này cũng có nhiều cách đặt câu hỏi, còn đáp áp thì chính là việc ta phân tích Khâu thứ nhất, Khâu thứ hai như trong bài viết.
   Còn về phương pháp luận, mời bạn xem phần trả lời của 8910X.com ngày 23/5/2020 ở ngay phần trên nhé!
   8910X.com hy vọng có thể chia sẻ với bạn phần nào!

 3. ad ơi cho e hỏi với ạ
  bằng dẫn chứng cụ thể hãy phân tích mối quan hệ biện chứng giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính với thực tiến ạ
  hi vọng ad trả lời luôn giúp e
  THANKS YOU

  1. Chào bạn!
   1. Về mối quan hệ biện chứng giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính, thì trong bài viết đã phân tích cũng khá rõ. Ad xin chép lại ở đây:

   Sự thống nhất biện chứng giữa trực quan sinh động (nhận thức cảm tính) và tư duy trừu tượng (nhận thức lý tính).
   – Trực quan sinh động và tư duy trừu tượng là hai giai đoạn khác nhau về chất, có đặc điểm và vai trò khác nhau trong việc nhận thức sự vật khách quan.

   Trực quan sinh động là sự phản ánh trực tiếp, cụ thể, sinh động sự vật. Còn tư duy trừu tượng là phản ánh gián tiếp, mang tính trừu tượng khái quát.

   Trực quan sinh động mang lại những hình ảnh bề ngoài, chưa sâu sắc về sự vật. Còn tư duy trừu tượng phản ánh được những mối liên hệ bên trong, bản chất, phổ biến, tất yếu của sự vật. Do đó, tư duy trừu tượng phản ánh sự vật sâu sắc hơn và đầy đủ hơn.

   – Trực quan sinh động và tư duy trừu tượng thống nhất biện chứng với nhau, liên hệ, tác động lẫn nhau, bổ sung, hỗ trợ cho nhau, không tách rời nhau.
   Chúng cùng phản ánh thế giới vật chất, có cùng một cơ sở sinh lý duy nhất là hệ thần kinh của con người và điều cùng chịu sự chi phối của thực tiễn lịch sử – xã hội.

   – Trực quan sinh động là cơ sở của tư duy trừu tượng. Không có trực quan sinh động thì không có tư duy trừu tượng. Trái lại, trực quan sinh động mà không có tư duy trừu tượng thì không thể nắm bắt được bản chất và quy luật của sự vật.

   Vì vậy, cần phải phát triển trực quan sinh động lên tư duy trừu tượng; tư duy trừu tượng sẽ giúp trực quan sinh động trở nên chính xác. Trên thực tế, chúng thường diễn ra đan xen vào nhau trong quá trình nhận thức.

   2. Về mối quan hệ biện chứng giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính (tức là gộp 2 cấp độ nhận thức này) với thực tiễn: Mối quan hệ biện chứng này thể hiện rõ ở hai điểm sau:
   – Thứ nhất: Nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính và thực tiễn hợp thành một chu trình nhận thức khép kín, mang tính tổng thể.
   Chu trình nhân thức khép kín đó có thể được vẽ sơ đồ như sau:
   Thực tiễn -> nhận thức cảm tính -> nhận thức lý tính -> thực tiễn.
   Tức là con người phải xuất phát từ thực tiễn (cái bàn, trận bão, con gà…) để nhận thức cảm tính về thực tiễn đó (nhìn, nghe, xem về cái bàn, trận bão, con gà…). Sau đó, từ những kết quả cảm tính này, con người nhận thức lý tính về thực tiễn (rút ra một số kết luận về bàn, bão, gà…). Tiếp đó, đem đối chiếu những kết luận lý tính này với thực tiễn (bàn, bão, gà…) để xem ta đã rút ra kết luận đúng hay sai; nếu sai thì sửa kết luận cho đúng.
   Quá trình nhận thức của con người cứ lặp đi lặp lại nhiều lần chu trình khép kín đó, mang lại kết quả nhận thức từ thấp đến cao. Vì thế mà Lê-nin đã khái quát quá trình nhận thức là:
   “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn – đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan”.
   – Thứ hai: Nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính đều thuộc phạm trù ý thức. Còn thực tiễn thuộc phạm trù vật chất.
   Do đó, mối quan hệ biện chứng giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính với thực tiễn đã được khái quát trong mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức.
   Bạn có thể đọc bài viết về mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức để hình dung rõ hơn về mối quan hệ biện chứng giữa nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính với thực tiễn. Link bài viết dưới đây:
   https://8910x.com/quan-he-bien-chung-vat-chat-va-y-thuc/.
   3. Còn về ví dụ cụ thể, bạn có thể lấy một số ví dụ đã có ở phần comment thuộc bài viết này. Ví dụ đó hoàn toàn có thể minh họa cho câu hỏi của bạn.
   Ở đây Ad nêu vắn tắt một ví dụ khác: Nhận thức về một con sông.
   Ban đầu, con sông tác động vào mắt, tai… của một anh X nào đó ở thời tiền sử. Anh X nhận thức cảm tính thấy sông có nhiều nước, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng động trên sông.
   Sau đó, bằng nhận thức lý tính, anh X tư duy rằng sông có nhiều nước thì có thể đi bè trên sông, còn những tiếng động trên sông có thể là do ở dưới sông có nhiều cá.
   Đến đây, anh X đi từ nhận thức lý tính đến thực tiễn bằng cách: Dùng bè đi trên sông để đánh bắt cá.
   Như vậy anh X đã thực hiện xong một chu trình nhận thức khép kín. Tiếp đó, anh X lặp lại chu trình này như sau: Từ việc dùng bè đi trên sông để đánh bắt cá, anh X khám phá ra nhiều đặc điểm khác của con sông bằng mắt thấy, tai nghe và tư duy suy nghĩ, sau đó dùng những khám phá mới đó để bắt được cá, tôm và các sản vật khác nhiều hơn. Cứ thế, cứ thế…, anh X sẽ lặp lại chu trình này rất nhiều lần trong cuộc đời của mình.

   Hy vọng lời đáp này của ad sẽ chia sẻ được phần nào với bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *