Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân (bài mẫu 3)

ĐỀ 3: Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân.   Liên quan giá trị hiện thực và nhân đạo của Vợ nhặt: Phân tích nhân vật “vợ

Phân tích tình huống truyện trong tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân (bài mẫu 2)

ĐỀ 2: Phân tích tình huống truyện trong tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân.   Cùng phân tích nhân vật, tình huống truyện “Vợ nhặt”: Phân tích nhân vật “vợ Tràng” trong tác phẩm “Vợ nhặt”

Phân tích nhân vật “vợ Tràng” trong tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân (bài mẫu 1)

ĐỀ 1: Phân tích nhân vật “vợ Tràng” trong tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân.   Cùng phân tích về nhân vật, tình huống truyện trong “Vợ nhặt”: Phân tích tình huống truyện trong tác phẩm

Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài (bài mẫu 3)

ĐỀ 3: Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài.   Cùng phân tích tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”: Phân tích tác phẩm Vợ chồng

Phân tích biểu hiện của chủ nghĩa hiện thực trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài (bài mẫu 2)

ĐỀ 2: Phân tích biểu hiện của chủ nghĩa hiện thực trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài.   Cùng phân tích tác phẩm Vợ chồng A Phủ: Phân tích tác phẩm Vợ chồng

Phân tích tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài (bài mẫu 1)

ĐỀ 1: Phân tích tác phẩm Vợ chồng A Phủ  của nhà văn Tô Hoài.   Cùng phân tích tác phẩm Vợ chồng A Phủ: Phân tích biểu hiện của chủ nghĩa hiện thực trong tác phẩm

Phân tích, bình giảng bài thơ “Đàn ghi-ta của Lorca” của nhà thơ Thanh Thảo (bài mẫu 3)

ĐỀ 3: Phân tích, bình giảng bài thơ “Đàn ghi-ta của Lorca” của nhà thơ Thanh Thảo (bài mẫu 3).   Cùng bình giảng “Đàn ghi-ta của Lorca”: Bình giảng “Đàn ghi-ta của Lorca” của nhà thơ

Phân tích, bình giảng bài thơ Đàn ghi-ta của Lorca của Thanh Thảo (bài mẫu 2)

ĐỀ 2: Phân tích, bình giảng bài thơ Đàn ghi-ta của Lorca (Thanh Thảo).   Cùng bình giảng bài thơ Đàn ghi-ta của Lorca: Phân tích bài thơ “Đàn ghi-ta của Lorca” của Thanh Thảo (bài mẫu

Phân tích bài thơ “Đàn ghi-ta của Lorca” của nhà thơ Thanh Thảo (bài mẫu 1)

ĐỀ 1: Phân tích bài thơ “Đàn ghi-ta của Lorca” của nhà thơ Thanh Thảo.   Cùng phân tích bài thơ Đàn ghi-ta của Lorca: Phân tích bài thơ Đàn ghi-ta của Lorca của Thanh Thảo (bài

Bình giảng hai khổ thơ 5 và 6 trong bài “Sóng” của Xuân Quỳnh (bài mẫu 3)

ĐỀ 3: Bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài “Sóng” của nhà thơ Xuân Quỳnh: “Con sóng dưới lòng sâu Con sóng trên mặt nước Ôi con sóng nhớ bờ Ngày đêm không ngủ được Lòng