ÔN TẬP KINH TẾ

 

ÔN TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN

DẪN NHẬP

Lược sử hình thành và phát triển môn kinh tế – chính trị: Từ chủ nghĩa trọng thương đến kinh tế chính trị Mác – Lênin

Chủ nghĩa trọng thương là gì? Lịch sử hình thành chủ nghĩa trọng thương

Chủ nghĩa trọng nông là gì? Lịch sử hình thành của nó?

Sản xuất của cải vật chất là gì và vai trò của nó? Phân tích các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, hai mặt của nền sản xuất xã hội

Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị? Các phạm trù kinh tế, quy luật kinh tế là gì?

Các phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị là gì? Phân tích chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin?

TÁI SẢN XUẤT XÃ HỘI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Phân tích khái niệm, các khâu và nội dung của tái sản xuất xã hội. Hiệu quả của tái sản xuất xã hội thể hiện như thế nào?

Tăng trưởng kinh tế là gì? Vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng kinh tế? Phân tích các nhân tố của tăng trưởng kinh tế

Phát triển kinh tế là gì? Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế? Quan hệ giữa phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội? Thế nào là phát triển bền vững?

 

(còn tiếp…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *