Ôn tập Kinh tế

ÔN TẬP KINH TẾ

 

ÔN TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN

DẪN NHẬP

Lược sử hình thành và phát triển môn kinh tế – chính trị: Từ chủ nghĩa trọng thương đến kinh tế chính trị Mác – Lênin

Chủ nghĩa trọng thương là gì? Lịch sử hình thành chủ nghĩa trọng thương

Chủ nghĩa trọng nông là gì? Lịch sử hình thành của nó?

Sản xuất của cải vật chất là gì và vai trò của nó? Phân tích các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, hai mặt của nền sản xuất xã hội

Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị? Các phạm trù kinh tế, quy luật kinh tế là gì?

Các phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị là gì? Phân tích chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin?

TÁI SẢN XUẤT XÃ HỘI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Phân tích khái niệm, các khâu và nội dung của tái sản xuất xã hội. Hiệu quả của tái sản xuất xã hội thể hiện như thế nào?

Tăng trưởng kinh tế là gì? Vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng kinh tế? Phân tích các nhân tố của tăng trưởng kinh tế

Phát triển kinh tế là gì? Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế? Quan hệ giữa phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội? Thế nào là phát triển bền vững?

SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ NHỮNG QUY LUẬT KINH TẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HÓA

Phân tích điều kiện cho sự ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa? Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa?

Hàng hóa là gì? Thuộc tính của hàng hóa là gì? Phân tích tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa, những yếu tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của một đơn vị hàng hóa

Nguồn gốc và bản chất của tiền là gì? Hãy phân tích để làm rõ nguồn gốc và bản chất của tiền

Trình bày các chức năng của tiền tệ

CÁC QUY LUẬT CỦA SẢN XUẤT HÀNG HÓA

Trình bày nội dung và phân tích tác động của quy luật giá trị

Trình bày nội dung và tác động của quy luật cạnh tranh

Phân tích nội dung quy luật cung cầu

Quy luật lưu thông tiền tệ là gì? Trình bày vấn đề lạm phát

Thị trường là gì? Trình bày chức năng của thị trường và khái niệm giá cả thị trường

SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

Phân tích công thức chung của tư bản để thấy được quá trình chuyển hóa tiền thành tư bản

Hàng hóa sức lao động là gì? Trình bày thuộc tính của hàng hóa sức lao động.

Phân tích để chứng minh quy luật sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản?

Trình bày bản chất tiền công trong chủ nghĩa tư bản và các hình thức của tiền công

TÍCH LŨY TƯ BẢN

Trình bày thực chất và các nhân tố quyết định quy mô tích luỹ tư bản chủ nghĩa

Phân tích quy luật chung của tích luỹ tư bản chủ nghĩa

VẬN ĐỘNG CỦA TƯ BẢN CÁ BIỆT VÀ TÁI SẢN XUẤT TƯ BẢN XÃ HỘI

Phân tích quá trình vận động của tư bản cá biệt? Thế nào là tuần hoàn tư bản và chu chuyển tư bản?

Tư bản cố định và tư bản lưu động là gì?

Tái sản xuất tư bản xã hội là gì? Phân tích điều kiện thực hiện sản phẩm trong tái sản xuất tư bản xã hội

Phân tích nguyên nhân khủng hoảng kinh tế và tính chu kỳ của nó trong nền kinh tến tư bản chủ nghĩa

CÁC HÌNH THÁI TƯ BẢN VÀ CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

Phân tích lợi nhuận bình quân và giá cản sản xuất trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa

Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp là gì?

Tư bản cho vay và lợi tức cho vay là gì?

Công ty cổ phần, tư bản giả và thị trường chứng khoán là gì?

Tư bản kinh doanh nông nghiệp và địa tô được thể hiện như thế nào trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa?

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN

Chủ nghĩa tư bản độc quyền là gì? Nguyên nhân, Đặc điểm, Bản chất và Ý nghĩa

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là gì? Trình bày nguyên nhân, bản chất và biểu hiện của nó

Phân tích những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay 

 

(còn tiếp…)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copy link
Powered by Social Snap