Bộ tộc là gì? Đặc điểm của bộ tộc?

Từ thị tộc, bộ lạc phát triển lên bộ tộc là một bước ngoặt lịch sử, vậy bộ tộc là gì? Bộ tộc được hình thành thoạt đầu từ sự liên kết nhiều bộ lạc và liên

Bộ lạc là gì? Đặc điểm của bộ lạc?

Thị tộc phát triển lên thành bộ lạc, vậy bộ lạc là gì? Bộ lạc là hình thức cộng đồng người hình thành do những thị tộc có quan hệ huyết thống hoặc quan hệ hôn nhân

Thị tộc là gì? Đặc điểm của thị tộc?

Cho đến nay, nhân loại đã trải qua bốn hình thức cộng đồng là thị tộc, bộ lạc, bộ tộc và dân tộc. Lúc mới tách khỏi giới động vật, con người đã sống hợp quần trong

Phân tích ý nghĩa và giá trị của học thuyết hình thái kinh tế – xã hội của Các Mác

Càng nghiên cứu sâu tư tưởng của C. Mác, ta càng thấy ý nghĩa to lớn và giá trị của học thuyết hình thái kinh tế – xã hội. Bởi trước C. Mác, chủ nghĩa duy tâm

Tại sao nói sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là quá trình lịch sử – tự nhiên? Liên hệ với thực tế Việt Nam.

Khi nghiên cứu sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội, C. Mác, Ph. Ăng-ghen và sau này là V. Lênin đều khẳng định sự phát triển đó là một quá trình lịch

Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng: Khái niệm và mối quan hệ biện chứng? Liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam.

Trong suốt tiến trình lịch sử xã hội, mỗi hình thái kinh tế – xã hội có cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng với những đặc điểm riêng của nó. Giữa chúng có mối

Vận dụng quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay?  

Trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam, Đảng, Nhà nước ta luôn không ngừng nghiên cứu, vận dụng quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và

Khái niệm phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất? Phân tích quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

Phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là những khái niệm chủ chốt của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Trong suốt tiến trình của lịch sử nhân loại, quy luật

Tại sao sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội?  

Trong cuộc sống, hầu hết chúng ta đều ít nhiều tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động sản xuất vật chất của xã hội. Có thể nói, hoạt động sản xuất vật chất chính

Phạm trù hình thái kinh tế – xã hội: Định nghĩa và các yếu tố cấu thành?

Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội là nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử. (Nói một cách chung nhất, chủ nghĩa duy vật lịch sử là triết học Mác –

1 8 9 10 11 12 15