Bản chất và hiện tượng: Mối quan hệ biện chứng và ý nghĩa phương pháp luận

Nắm được cặp phạm trù bản chất và hiện tượng sẽ giúp chúng ta vạch rõ được ranh giới giữa những yếu tố cốt lõi và những đặc điểm bề ngoài của sự vật, hiện tượng. Từ