Tư bản cố định và tư bản lưu động là gì?

Tư bản cố định và tư bản lưu động là những bộ phận của tư bản sản xuất. Các bộ phận khác nhau của tư bản sản xuất không chu chuyển một cách giống nhau. Sở dĩ

Phân tích quá trình vận động của tư bản cá biệt? Thế nào là tuần hoàn tư bản và chu chuyển tư bản?

Vận động của tư bản cá biệt là gì? Như ta đã biết, sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất biện chứng giữa quá trình sản xuất và quá trình lưu thông. Lưu thông