Chủ nghĩa trọng nông là gì? Lịch sử hình thành của nó?

Chủ nghĩa trọng nông là gì? Đó là trường phái xuất hiện chủ yếu ở Pháp vào giữa thế kỷ XVIII do hoàn cảnh kinh tế đặc biệt của Pháp lúc bấy giờ là sự đình đốn

Chủ nghĩa trọng thương là gì? Lịch sử hình thành chủ nghĩa trọng thương

Chủ nghĩa trọng thương là gì? Đó là hình thái đầu tiên của hệ tư tưởng tư sản trong lĩnh vực kinh tế chính trị, xuất hiện từ giữa thế kỷ XV đến giữa thế kỷ XVII,