Nội dung và hình thức: Mối quan hệ biện chứng và ý nghĩa phương pháp luận

Cặp phạm trù nội dung và hình thức khá quen thuộc đối với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Về mặt triết học, nắm vững cặp phạm trù này cũng sẽ giúp chúng ta sớm đạt