Khái lược về triết học Ấn Độ cổ, trung đại và triết học Phật giáo

Bài viết này sẽ tóm tắt một cách khái lược về triết học Ấn Độ cổ, trung đại và triết học Phật giáo. I. Hoàn cảnh ra đời triết học và đặc điểm của triết học ấn